BÉNS COMUNALS ALS PAÏSOS CATALANS
I A L'EUROPA CONTEMPORÀNIA
PRIMERES JORNADES SOBRE SISTEMES AGRARIS, ORGANITZACIÓ SOCIAL I PODER LOCAL
Ponències

I
Conferència inaugural a càrrec del Dr. Josep Maria Font i Rius, catedràtic emèrit d'Història del Dret
de la Universitat de Barcelona.
Algunes consideracions entorn la historiografia i la problemàtica dels béns comunals.
 

II
Béns comunals als Països Catalans a l'edat mitjana

Maria Teresa Ferrer i Mallol, directora de la Institució Milà i Fontanals del CSIC de Barcelona.
L'aprofitament dels boscos, erms i pastures a l'edat mitjana.

Relació: Josep Fernández i Trabal, arxiver de l'Arxiu Nacional de Catalunya.
Béns comunals a l'edat mitjana: un estat de la qüestió.
 

III
Béns comunals als Països Catalans a l'edat moderna

Ponència: Jaume Dantí i Riu, professor del Departament d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona.
La propietat comunal a l'època moderna.

Relació: Valentí Gual i Vilà, professor del Departament d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona.

IV
Béns comunals als Països Catalans a l'edat contemporània

Ponència: Dra. Cristina Montiel i Molina, Institut Universitari de Geografia de la Universitat d'Alacant.

Relació: Dr. Jaume Alzina i Mestre, professor del Departament de Ciències Històriques de la Universitat
de les Illes Balears.

Conferència inaugural

La confefència inaugural realitzada pel professor Josep Maria Font i Rius
 

Sessió d'Història Medieval i Moderna

La professora Maria Teresa Ferrer Mallol, ponent de l'etapa medieval